Nová otázka (nový problém)

Formulár pre napísanie znenia novej otázky (popisu problému) - zobrazuje sa vždy za výpisom zodpovedaných otázok (vyriešených problémov) podľa kategórií

Zodpovedané otázky (vyriešené problémy) podľa kategórií

Zdieľanie zdrojov

Systémové nastavenia

Multimédiá

Android

Zdieľanie zdrojov

Otázka (problém)

Ako zdieľať tlačiareň medzi OS Linux a OS Windows (Linux to Windows printer sharing)?
Odpoveď (riešenie)

Podmienky: Linux 2.6.35.12-88.fc14.i686, CUPS 1.4.6, hp LaserJet 1300 pripojená pomocou USB portu

1. tlačiareň musí byť v Linuxe riadne nainštalovaná, funkčná, spravovaná pomocou cups

2. do internetového prehliadača zadať URL adresu http://localhost:631
Administration - Server - označiť Share printers connected to this system

3. na príkazový riadok zadať sudo vi /etc/cups/cupsd.conf, do súboru cupsd.conf pridať
<Location /printers>
    AuthType None
    Order Deny,Allow
    Deny From None
    Allow From All
</Location>

4. na príkazový riadok zadať sudo service cups restart

5. vo Windows pridať sieťovú tlačiareň pomocou URL adresy http://ip_adresa_servera_cups:631/printers/názov_tlačiarne

Zdieľanie zdrojov

Otázka (problém)

Ako zdieľať súbory medzi OS Linux a OS Windows (Linux to Windows file sharing)?
Odpoveď (riešenie)

Podmienky: Linux 2.6.35.12-88.fc14.i686, smbd Version 3.5.8-74.fc14, SWAT

1. v zložke /home/domovská_zložka_používateľa vytvoriť novú zdieľanú zložku napr. mkdir public, prístupové práva upraviť zadaním chmod 777 public

2. na príkazový riadok zadať sudo useradd
meno_nového_samba_používateľa -p
heslo_nového_samba_používateľa

3. na príkazový riadok zadať sudo smbpasswd -a
meno_nového_samba_používateľa, po výzve zadať
heslo_nového_samba_používateľa

4. do internetového prehliadača zadať URL adresu http://localhost:901
Globals - security - vybrať SHARE - jednoduché nastavenie anonymného prehliadania vybraných zložiek bez zadania mena a hesla používateľa
Shares - Create Share - zadať meno novej zdieľanej zložky napr. public
na riadok path zadať cestu napr. /home/domovská_zložka_používateľa/public
na riadok valid users zadať meno_nového_samba_používateľa
na riadku read only vybrať No
potvrdiť Commit Changes

5. v menu View možno skontrolovať obsah súboru /etc/samba/smb.conf
[global]
    security = SHARE
[public]
    path = /home/domovská_zložka_používateľa/public
    valid users = meno_nového_samba_používateľa
    read only = No

6. na príkazový riadok zadať sudo service smbd restart

7. vo Windows možno zdieľanú zložku používať zadaním \\ip_adresa_počítača_so_zdieľanou_zložkou, po výzve zadať meno_nového_samba_používateľa + heslo_nového_samba_používateľa (netreba spresňovať názov domény)

Zdieľaná zložka je prístupná konkrétnemu používateľovi, v zložke možno súbory vytvárať, meniť aj rušiť, ak chceme súbory iba čítať, na príkazový riadok zadáme sudo chmod 755 /home/domovská_zložka_používateľa/public alebo patrične upravíme vlastnosti zdieľania

Zdieľanie zdrojov

Otázka (problém)

Ako zdieľať súbory medzi dvoma OS Linux (Linux to Linux file sharing)?
Odpoveď (riešenie)

Podmienky: Kubuntu Linux 3.0.0-19-generic, nfs-kernel-server 1.2.4-1ubuntu2

1. v zložke /home/domovská_zložka_používateľa vytvoriť novú zdieľanú zložku napr. mkdir public, prístupové práva upraviť zadaním chmod 777 public

2. na príkazový riadok zadať sudo vi /etc/exports a do súboru pridať
/home/domovská_zložka_používateľa/public *(rw,sync,no_subtree_check)

3. na príkazový riadok zadať sudo exportfs, resp. sudo service nfs-kernel-server restart

4. na druhom počítači s OS Linux možno zdieľanú zložku používať zadaním sudo mount -t nfs ip_adresa_počítača_so_zdieľanou_zložkou:/home/domovská_zložka_používateľa/public meno_zložky_pre_pripojenie

Zdieľaná zložka je prístupná pre všetkých používateľov na čítanie aj zápis

Zoznam všetkých zdieľaných zložiek sprístupnených na počítači s danou IP adresou môžeme zobraziť zadaním showmount -e ip_adresa_počítača_so_zdieľanou_zložkou

Nová otázka (nový problém)

Do nasledujúceho formulára napíšte znenie otázky (popíšte problém). Stlačením tlačidla odošli bude znenie otázky (popis problému) odoslané a po kontrole publikované na tejto stránke (čas publikovania závisí na vyťaženosti riešiteľa). Odpoveď na otázku, resp. riešenie problému bude publikované v závislosti na vyťaženosti riešiteľa.

Pozn. autora: Otázky (problémy) sa posnažím zodpovedať (vyriešiť) v čo najkratšom čase. Moje pracovné, resp. rodinné povinnosti mi však často nedovolia venovať sa mojim záľubám. Preto Vás prosím o zhovievavosť.

Odošli